ODCISK

PRZECZYTAJ

ODCISK

Wellness Oase Mannheim – Salon masażu

Właściciel: Eva Martin
Christian-Friedrich-Schwan-Straße 1
68167 Mannheim
Telefon: 0621 33936311
E-mail: wellnessoasema@gmail.com Numer podatkowy: USt-ID: DE305814169
Oficer ds. ochrony młodzieży zgodnie z § 7 JMStV:
Adwokat Marko Dörre
Marienstr. 8, D-10117 Berlin
Tel. 030 / 400 544-99
WWW.DOERRE.COM
Inspektor ochrony danych:
Christiane Meyer
E-mail: DATENSCHUTZ@LADIES.DE
Każde wykorzystanie tekstów, zdjęć, grafik i kodów programów wymaga pisemnej zgody autora.
Osoby odpowiedzialne za treść redakcyjną tej strony iSd. § 55 ust. 2 RStV są:
Sabine Meyer, Wolfgang Titsch (adres patrz wyżej).

Rozstrzyganie sporów online

Komisja UE utworzyła platformę internetową do rozwiązywania sporów online. Może on służyć jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług online i jest dostępny pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Odpowiedzialność za zawartość

Jako usługodawca jesteśmy zgodnie z § 7 ust. 1 TMG jest odpowiedzialna za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Pragniemy jednak zaznaczyć, że udostępniane przez nas materiały nie mogą zastąpić fachowej porady prawnej. Są to jedynie ogólne informacje, których poprawności, kompletności, aktualności i/lub jakości nie możemy zagwarantować ani zapewnić. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub zapisywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasze oferty i usługi zawierają między innymi linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne, jak również za ich prawną poprawność, kompletność i dostępność. Za treść stron, do których prowadzą linki, jak również za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych w ten sposób informacji, odpowiada zawsze oferent lub operator strony, do której prowadzą linki. Ograniczenie to dotyczy również wpisów osób trzecich w księdze gości. Strony, do których odsyłają linki, są sprawdzane pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie linkowania, w szczególności pod kątem naruszeń prawa cywilnego, prawa karnego i prawa o ochronie młodzieży. W momencie linkowania nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem. Stała kontrola zawartości stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o naruszeniach prawa, będziemy działać z należytą starannością i natychmiast usuniemy takie linki.

Copyright

Treści i dzieła stworzone przez administratorów stron na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Dotyczy to w szczególności grafiki, dźwięków, dokumentów dźwiękowych, tekstów oraz publikacji drukowanych i elektronicznych. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do użytku prywatnego. Komercyjne wykorzystanie takich prac i treści jest surowo zabronione.

O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez naszą redakcję, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako chronione i opatrzone informacją o prawach autorskich. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o stosowną informację. Gdy tylko dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach praw autorskich, natychmiast usuniemy takie treści z naszej strony lub po konsultacji z odpowiednim autorem oznaczymy prace odpowiednią informacją o prawach autorskich. Niniejsza polityka prywatności opisuje gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, przechowywanie i ochronę danych osobowych użytkowników. Ma ona zastosowanie do wszystkich aplikacji, usług lub narzędzi, w których znajduje się odniesienie do niniejszej Polityki prywatności, niezależnie od sposobu dostępu do Usług lub korzystania z nich, w tym dostępu za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Korzystając z naszych stron internetowych oraz z naszych usług reklamowych i usług, akceptujesz niniejszą Politykę Prywatności i wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, przechowywanie i ochronę swoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Gromadzimy i przechowujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to absolutnie konieczne. Podczas gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania Państwa danych osobowych przestrzegamy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (EU-DSGVO) oraz niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Poniżej zostaną Państwo poinformowani o tym, jakie dane są zbierane i w jakim celu:

Bezpieczeństwo Twoich danych

Państwa dane osobowe przekazywane nam są zabezpieczone poprzez podjęcie wszelkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zapewnić, że są one niedostępne dla nieuprawnionych osób trzecich. W przypadku przesyłania bardzo wrażliwych danych lub informacji zaleca się korzystanie z usług pocztowych, ponieważ w przypadku poczty elektronicznej nie można zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych.

1. Postępowanie z danymi klientów

Dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i zdjęcia, są gromadzone i przetwarzane tylko wtedy, gdy podadzą je Państwo dobrowolnie, np. w ramach zapytania lub innego zamówienia. Dane te są przechowywane w systemach naszych klientów, do których nie mają dostępu nieupoważnione osoby trzecie. Przekazujemy te dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji naszych usług wynikających z umowy. Do dalszego wykorzystywania danych osobowych i zbierania dodatkowych informacji regularnie wymagana jest zgoda osoby zainteresowanej. Podstawa prawna przetwarzania danych

Wszystkie dane klientów są przetwarzane na podstawie Państwa zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. 1, lit. dSGVO w połączeniu z art. 9 par. 1 i art. 9 ust. 2 litry. A DSGVO zebrane i przechowywane. Przetwarzanie tych danych odbywa się również w ramach wypełniania naszych zobowiązań umownych w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. 1, lit. b DSGVO. Wyjątek stanowią przypadki, w których przetwarzanie danych jest dozwolone przez przepisy prawne. Czas przechowywania danych Po zakończeniu realizacji umowy, co zazwyczaj następuje po zamieszczeniu ogłoszenia, usuwamy publicznie udostępnione dane z naszej strony internetowej. W naszym systemie klienta dane są przechowywane tylko tak długo, jak długo jest to wymagane do realizacji celu umowy. Ze względu na powtarzające się zamówienia uzupełniające, dane będą przechowywane w naszym systemie operacyjnym dla klientów do czasu odwołania zgody. Nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych od momentu ich publikacji. W szczególności, ze względu na liczne połączenia z naszą stroną internetową przez osoby trzecie, nie możemy wykluczyć, że podane przez Państwa informacje (w szczególności adres, numer telefonu, nazwiska, zdjęcia itp.) mogą być kopiowane, powielane, przechowywane lub przekazywane dalej. Możliwości sprzeciwu

O ile nie zachodzą konieczne przyczyny związane z transakcją handlową, mogą Państwo w każdej chwili odwołać udzieloną wcześniej zgodę na przechowywanie Państwa danych osobowych ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej (np. pocztą elektroniczną lub faksem) (zgodnie z art. 21 DSGVO). W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych dla naszych klientów, w przypadku odwołania jest to konieczne jest, aby osoba odwołująca mogła udowodnić swoją tożsamość za pomocą znaczących potwierdzony. Państwa dane osobowe (numer telefonu, adres e-mail, miejsce zamieszkania, zdjęcia, teksty reklamowe) zostaną następnie – z uwzględnieniem okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym – niezwłocznie usunięte z naszego systemu klienta. O ważnych zmianach w Państwa danych mogą nas Państwo również poinformować pisemnie. Zgodnie z obowiązującym prawem mogą Państwo w każdej chwili zapytać nas, czy i jakie dane osobowe przechowujemy na Państwa temat. Natychmiast po złożeniu wniosku otrzymasz odpowiednie powiadomienie.

2. Obsługa danych dostępowych i plików dziennika serwera

Za każdym razem, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową i za każdym razem, gdy pobierają Państwo treści zapisane na naszej stronie internetowej, Państwa przeglądarka przesyła dane, które są automatycznie rejestrowane przez nasz system. Podstawa prawna przetwarzania danych Podstawą prawną do gromadzenia i tymczasowego przechowywania danych oraz plików dziennika jest art. 6 ust. 1 litr. f) GDPR. Odwiedzając i korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i tymczasowe przechowywanie danych. Przesyłanie danych i rejestrowanie Przy każdym dostępie/wywołaniu przesyłane i automatycznie zapisywane są następujące dane:

Typ i wersja przeglądarki zastosowany system operacyjny Adres IP komputera żądającego Data dostępu -/czas Żądanie pliku od klienta (nazwa pliku i URL) ilość przesłanych danych Komunikat informujący o pomyślnym uzyskaniu dostępu/odzyskaniu danych Nazwa dostawcy usług internetowych Dane te są również zapisywane w plikach logów naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Cel przetwarzania danych

Tymczasowe zapisanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji. Przechowywanie tych danych służy również w indywidualnych przypadkach celom statystycznym. Nie będzie miało miejsca żadne inne wykorzystanie lub ujawnienie osobom trzecim, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia podanych danych, jeżeli istnieje podejrzenie nielegalnego korzystania z naszej oferty. Zapisywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 litr. f GDPR.

Czas przechowywania danych

Dane dostępowe są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji. W przypadku zapisywania danych w plikach dziennika następuje to najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest magazynowanie wykraczające poza ten zakres. W tym przypadku adresy IP użytkowników są tak odseparowane, że przyporządkowanie klienta wywołującego nie jest już możliwe. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia Gromadzenie danych i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie konieczne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

3. Biuletyn informacyjny

Poniższe informacje zawierają szczegóły dotyczące treści naszego newslettera, procedury rejestracji i wysyłki oraz Państwa prawa do sprzeciwu jako odbiorcy. Zapisując się do naszego bezpłatnego newslettera, wyrażasz zgodę na otrzymywanie i przetwarzanie naszego systemu newslettera. Podstawa prawna przetwarzania danych Zgoda na przesyłanie newsletterów drogą elektroniczną udzielana jest na podstawie art. 6 par. 1 litr. a DSGVO i § 7 ust. 2 nr 3, lub par. 3 UWG. Korzystanie z usług dostawców usług wysyłkowych, przeprowadzanie analiz statystycznych oraz rejestrowanie procesu rejestracji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f GDPR. Staramy się używać bezpiecznego, przyjaznego dla użytkownika systemu, który spełni Twoje oczekiwania jako odbiorcy naszego newslettera. Zawartość biuletynu

Wysyłamy newslettery, e-maile i inne elektroniczne powiadomienia z informacjami promocyjnymi (dalej „newsletter“) tylko za zgodą odbiorców. Nasze newslettery zawierają w szczególności informacje o promocjach rabatowych, voucherach, konkursach, aktualizacjach zdjęciowych i wideo, a także wszelkie wiadomości lub zapowiedzi nowych klubów, pań lub wydarzeń. Zazwyczaj newslettery są wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail zapisany przez danego subskrybenta.

Opt-In i logowanie

Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w tzw. procedurze double opt-in. Tzn. po rejestracji otrzymasz e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł się zarejestrować używając cudzych adresów e-mail. Odpowiednie zapisy do newslettera są rejestrowane, aby móc udowodnić przebieg procesu rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisywanie czasu logowania i potwierdzenia, jak również adresu IP. Podobnie rejestrowane są zmiany w danych użytkownika zapisanych u danego usługodawcy. Zewnętrzny usługodawca w zakresie wysyłki newslettera

Wysyłka newslettera została opracowana przez nas i z reguły jest realizowana bezpośrednio przez naszą firmę. Zastrzegamy sobie jednak prawo do korzystania z innych usług dostarczania newslettera przez podmioty trzecie. Oczywiście w tym przypadku dokonujemy starannej selekcji i korzystamy wyłącznie z ofert, których procedury bezpiecznie przetwarzają Państwa dane zgodnie z obowiązującymi przepisami UE w zakresie ochrony danych.

W ramach subskrypcji newslettera Państwa adres e-mail, imię i nazwisko oraz inne dane zbierane automatycznie przez nasz system są zapisywane na serwerach zewnętrznych usługodawców. Dane te są wykorzystywane do wysyłania i oceny newslettera. Ponadto usługodawcy zewnętrzni mogą wykorzystywać te informacje w celu ulepszenia własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłki lub ulepszonej, wizualnej prezentacji newslettera. Dane te przechowywane są również w celach gospodarczych, jak np. określenie krajów pochodzenia poszczególnych odbiorców. Usługodawcy zewnętrzni nie wykorzystują jednak Państwa danych, aby samodzielnie pisać do Państwa jako odbiorców newslettera lub przekazywać te informacje osobom trzecim. Korzystamy wyłącznie z usług platform dostarczających newsletter, które podlegają unijnym wymogom ochrony danych osobowych zawartym w GDPR. Wierzymy w niezawodność oraz bezpieczeństwo IT i danych starannie wybranych przez nas usługodawców zewnętrznych.

Cel przetwarzania danych

W przypadku subskrypcji naszego biuletynu informacje i dane techniczne są pobierane z serwerów podmiotów trzecich. W szczególności dotyczy to adresu IP użytkownika, czasu pobierania danych oraz informacji o systemie i przeglądarce użytkownika. Na podstawie ustalonych w ten sposób nawyków czytania oraz miejsc pobierania/ lub Można wprowadzić ulepszenia w serwisie i dostosować jego zawartość. Ponadto, w stosownych przypadkach, statystycznie rejestrowane jest, czy i kiedy newsletter został otwarty oraz na jakie linki kliknięto. Zbieranie adresu e-mail użytkownika jest wykorzystywane do dostarczania newslettera. Dane do logowania

Aby zapisać się do darmowego newslettera, wystarczy podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do personalizacji newslettera. Wszystkie informacje wykorzystujemy wyłącznie w celu dostosowania treści newslettera do zainteresowań naszych czytelników. Czas przechowywania danych Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Adres e-mail użytkownika jest więc przechowywany tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja newslettera. Możliwość wniesienia sprzeciwu Zwracamy uwagę na to, że w każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celu otrzymywania newslettera zgodnie z wymogami prawnymi (zgodnie z art. 21 DSGVO). Jednocześnie wygasa Państwa zgoda na przesyłanie tych danych przez podmioty trzecie oraz na prowadzenie analiz statystycznych. Link do rezygnacji znajdziesz na końcu każdego newslettera. W innym przypadku wystarczy pisemne wypowiedzenie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sprzeciw można wnieść w szczególności również wobec przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej.

4. Obsługa rejestracji, formularzy kontaktowych i wpłat

Jeśli na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy lub jeśli mają Państwo możliwość zarejestrowania się lub utworzenia konta użytkownika, dane osobowe wprowadzone przez Państwa w masce wprowadzania danych zostaną nam przekazane i zapisane w ramach tego procesu (oprócz zautomatyzowanych danych technicznych). Są to zazwyczaj

Imię i nazwisko (jeśli podano) Nazwa użytkownika Pseudonimy/Nazwiska Adresy pocztowe (jeżeli wskazano) Numery telefonów (jeśli podano) Adresy e-mail (jeżeli zostały podane) Dane bankowe (jeśli wskazane) inne dane osobowe, które muszą być podane w kontekście rejestracji, obszarów logowania, formularzy zamówień lub rejestracji Dane te są wykorzystywane wyłącznie do opracowania rozmowy. O ile chodzi o zapytania użytkowników dotyczące reklam reklamodawcy, dane osobowe podane w ramach formularza kontaktowego, łącznie z tekstem wiadomości, zostaną przekazane temu reklamodawcy w celu nawiązania kontaktu. Przekażemy ich dane reklamodawcom w bezpieczny sposób i nie przekażemy ich innym osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody. Prosimy również zwrócić uwagę na odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych reklamodawców, ponieważ nie mamy wpływu na to, czy i w jakim celu Państwa dane są zapisywane u osób trzecich. Podstawa prawna przetwarzania danych Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 2, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. 1 litr. a GDPR. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 litr. f GDPR. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 2. 1 litr. b GDPR.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, stanowi to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Dane osobowe przetwarzane w ramach logowania, rejestracji lub podczas korzystania z naszego formularza kontaktowego w procesie wysyłania służą do zapobiegania nadużyciom formularza kontaktowego oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Adres IP jest zapisywany wyłącznie w celu spełnienia wymogów prawnych obowiązujących nas jako operatora strony internetowej. Adres IP użytkownika musi być możliwy do sprawdzenia, abyśmy mogli go kontrolować w sprawach karnych. Ponadto, gromadzenie tych danych jest konieczne, abyśmy mogli w ogóle oferować nasze usługi. Ponadto, Państwa dane logowania będą wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych celów analitycznych firmy, np. do statystycznej oceny zachowań użytkowników. Bez Państwa zgody oczywiście nie przekazujemy tych danych osobom trzecim, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani prawnie lub przekazanie danych służy wyjaśnieniu naruszenia prawa. Komentarze lub wypowiedzi online są publikowane albo z zarejestrowanym prawdziwym imieniem i nazwiskiem (imię i nazwisko) albo pseudonimem (nick) wybranym przez autora komentarza. Twoje pełne imię i nazwisko jest zatem widoczne dla innych użytkowników tylko wtedy, gdy podasz je jako swoją nazwę użytkownika podczas rejestracji. Jeśli nie chcesz, aby Twoje prawdziwe nazwisko zostało opublikowane, zaleca się wybranie pseudonimu.

Czas składowania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Ma to miejsce zazwyczaj w przypadku danych zebranych podczas procesu rejestracji, gdy rejestracja na naszej stronie jest anulowana lub modyfikowana. Nawet po zakończeniu procesu rejestracji może zaistnieć potrzeba przechowywania danych osobowych partnera umownego w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. Możliwości sprzeciwu Użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych (zgodnie z art. 21 DSGVO). Dotyczy to w szczególności nazwiska, adresu e-mail i innych danych osobowych użytkownika. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres e-mail podany w nadruku lub do inspektora ochrony danych. Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną w tym przypadku usunięte. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.

5. Szyfrowanie SSL

Nasza strona internetowa jest szyfrowana za pomocą tzw. procedury SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu poufne i osobiste treści naszych użytkowników, jak również dane osobowe są przekazywane w sposób bezpieczny. Dane zaszyfrowane za pomocą SSL nie mogą być odczytane przez osoby trzecie. Szyfrowanie SSL można rozpoznać po wyświetlanym w przeglądarce wierszu „https://“.

6. Wykorzystanie plików cookie

Tak zwane pliki cookie są używane, aby uczynić naszą stronę internetową bardziej efektywną, bezpieczną i przyjazną dla użytkownika oraz aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony internetowej. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym komputera. Kiedy użytkownik wchodzi na stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej. Podstawa prawna przetwarzania danych Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookies w celach analitycznych jest – na podstawie zgody użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a GDPR. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 litr. f. GDPR. Wykorzystanie plików cookie Możemy używać plików cookie do tworzenia anonimowych profili. Są one następnie wykorzystywane w marketingu grup docelowych, w którym dostarczenie materiałów reklamowych jest dostosowane do wykazanych zachowań.(np. odwiedzane strony internetowe, rodzaj czytanych postów, kliknięcia, itp.) Wszystkie nasze pliki cookie są całkowicie anonimowe i nie zawierają żadnych danych o użytkowniku. Pliki cookie są również wykorzystywane do wyświetlania treści i reklam zgodnych z zainteresowaniami użytkownika.

Dane uzyskane za pomocą plików cookie wykorzystujemy zatem wyłącznie w celu optymalizacji dostarczania reklam, ograniczenia ich powtarzania, wyświetlania treści i reklam zgodnych z zainteresowaniami użytkownika, tworzenia anonimowych grup użytkowników według zainteresowań oraz do analizy statystycznej w celu lepszego dostosowania naszej oferty do zainteresowań użytkowników.

Możliwość wniesienia sprzeciwu

Jeśli nie zgadzają się Państwo na stosowanie przez nas plików cookie, mogą Państwo wyłączyć zapisywanie i wykorzystywanie Państwa zainteresowań (zgodnie z art. 21 DSGVO). Większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona na automatyczną akceptację plików cookie. Można jednak wyłączyć zapisywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby informowała o ich wysyłaniu. Zwracamy jednak uwagę na to, że korzystanie z naszej strony internetowej z ograniczeniami będzie możliwe tylko w wyniku wyżej wymienionego ustawienia.

7. Linki do innych stron internetowych i wtyczki do mediów społecznościowych

Nasza oferta online zawiera linki do innych stron internetowych lub do innych usług, takich jak Facebook, Twitter, Google+ lub Youtube. Ponadto na stronie zintegrowane są bezpośrednio między innymi wtyczki do mediów społecznościowych. W tym zakresie obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych odpowiednich dostawców stron internetowych lub tych usług. Nie mamy wpływu na to, czy dostawcy ci przestrzegają przepisów o ochronie danych, zwłaszcza jeśli są to dostawcy spoza Unii Europejskiej.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych zbieranych w trakcie rejestracji, logowania lub innych opcji wprowadzania danych jest art. 6 ust. 1 litr. a GDPR. Poprzez podanie danych użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Czysto techniczne zapytanie jest przeprowadzane w uzasadnionym interesie zgodnie z art. Art. 6 ust. 1 litr. f) GDPR. Usługi i wtyczki w szczegółach Ta strona zawiera usługi powiązane i zintegrowane wtyczki mediów społecznościowych od dostawców wymienionych poniżej: – Facebook, jest prowadzony przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu można znaleźć tutaj: HTTPS://DEVELOPERS.FACEBOOK.COM/DOCS/PLUGINS – Google+ jest obsługiwany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Przegląd wtyczek Google i ich wyglądu można znaleźć tutaj: HTTPS://DEVELOPERS.GOOGLE.COM/+/WEB/ – Twitter jest obsługiwany przez Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Przegląd przycisków Twittera i ich wyglądu można znaleźć tutaj: HTTPS://PUBLISH.TWITTER.COM/ – Instagram jest obsługiwany przez Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Przegląd wtyczek do Instagrama i ich wygląd znajdziesz tutaj: HTTP://BLOG.INSTAGRAM.COM/POST/36222022872/INTRODUCING-INSTAGRAM-BADGES

Wyżej wymienione wtyczki mediów społecznościowych są albo pasywnie zintegrowane z naszymi stronami internetowymi, albo istnieją tylko linki do odpowiednich usług tych dostawców sieciowych. Tak więc, gdy wywołują Państwo stronę naszej witryny, Państwa przeglądarka nie nawiązuje bezpośredniego połączenia z serwerami podmiotów trzecich. W związku z tym żadne informacje (nawet Państwa adres IP) nie są przekazywane dostawcom, gdy mają Państwo jedynie dostęp do tej strony internetowej. Bezpośrednio zintegrowane wtyczki mediów społecznościowych są tylko pasywnie zintegrowane na naszej stronie internetowej. Dlatego przeglądarka nie nawiązuje początkowo automatycznego połączenia z dostawcami. Dane są przesyłane tylko wtedy, gdy wtyczka zostanie kliknięta. Oznacza to, że tylko wtedy, gdy użytkownik zaloguje się do jednej z usług lub aktywnie ustawi wtyczkę mediów społecznościowych na tej stronie internetowej poprzez kliknięcie na nią, usługodawcy mogą bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszych stronach internetowych do profilu użytkownika na Facebooku, Google, Twitterze, Instagramie itp. Informacje i dane (w tym adres IP) są następnie przekazywane przez Państwa przeglądarkę bezpośrednio na serwer danego dostawcy i tam zapisywane, także w USA, jeśli chodzi o firmy amerykańskie. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez wyżej wymienionych oferentów, jak również prawa użytkownika w tym zakresie i możliwości ustawienia ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych osobowych poszczególnych oferentów. Polityka prywatności Facebooka: HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/POLICY.PHP Polityka prywatności firmy Google: HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY?HL=PL Polityka prywatności Twittera: HTTPS://TWITTER.COM/PRIVACY Informacja o ochronie prywatności na Instagramie: HTTPS://HELP.INSTAGRAM.COM/155833707900388/

Możliwości sprzeciwu

Zwracamy uwagę na to, że w każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgodnie z wymogami prawnymi (zgodnie z art. 21 DSGVO). Zasadniczo możliwe jest dokonanie indywidualnych ustawień w przeglądarce, które zapobiegają niektórym transferom danych. Zwracamy jednak uwagę na to, że w takich przypadkach nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Nie mogą Państwo sprzeciwić się przekazywaniu Państwa adresu IP, ponieważ funkcja ta jest technicznie konieczna.

8. Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Dane będą udostępniane osobom trzecim wyłącznie w zakresie opisanych powyżej klauzul i w celach w nich opisanych. Bez Państwa uprzedniej, wyraźnej zgody nie będą przesyłane żadne dane wykraczające poza ten zakres. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przekazywania danych osobom trzecim bez zgody, jeśli jest to konieczne do zapobiegania zagrożeniom porządku publicznego lub do ścigania przestępstw. Oczywiście nawet wtedy dane będą przekazywane wyłącznie na podstawie istniejącego upoważnienia udzielonego przez stronę wnioskującą. W przypadku zaistnienia jednego z wyżej wymienionych powodów, Państwa dane osobowe zostaną przekazane w szczególności właściwym organom ścigania i organom nadzorczym.

Poza tym Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, w szczególności nie będą wykorzystywane do celów reklamowych. Dlatego nie wykorzystujemy Państwa danych do celów reklamowych lub marketingowych i nie sprzedajemy ich osobom trzecim, chyba że wcześniej wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę.

9. Prawa osób, których dane dotyczą

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś podmiotem danych w rozumieniu GDPR i masz różne prawa w stosunku do administratora: Podmiotami danych w węższym znaczeniu są w szczególności użytkownicy/odwiedzający naszą stronę internetową, rejestrujący się, kupujący, jak również klienci lub inne osoby, których dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i/lub przechowujemy. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa: Prawo dostępu (art. 15 GDPR) tzn. w każdej chwili mogą Państwo zażądać od nas potwierdzenia, czy i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe Prawo do sprostowania (Art. 16 DSGVO) tzn. masz prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia, jeśli przetwarzane dane osobowe dotyczące Ciebie są niedokładne lub niekompletne. Osoba odpowiedzialna niezwłocznie dokonuje korekty. Prawo do sprzeciwu (Art. 21 DSGVO) Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. 1 litr. e lub f DSGVO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Prawo do usunięcia danych (Art. 17 DSGVO)

Mogą Państwo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn: Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 f. GDPR) Pod pewnymi warunkami mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Listę tych wymogów można znaleźć w art. 18 GDPR. Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 DSGVO) Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mają Państwo również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony nas, któremu dane osobowe zostały przekazane. Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych mają Państwo również prawo w każdej chwili odwołać swoją deklarację zgody. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania (art. 7 ust. 3 DSGVO). Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych (organu nadzorczego), jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza GDPR (art. 77 GDPR) Zapytania tego rodzaju prosimy kierować na adres e-mail podany w stopce redakcyjnej. Należy pamiętać, że przy składaniu takich wniosków musimy się upewnić, że to rzeczywiście osoba, której dane dotyczą.

10. Treści i usługi osób trzecich

Na tej stronie internetowej otrzymają Państwo również oferty lub usługi od osób trzecich. Są to np. mapy z Google Maps, filmy z YouTube, banery reklamowe z SolAds lub inne grafiki innych firm. Gdy tylko skorzystają Państwo z tych usług osób trzecich za pośrednictwem naszej strony internetowej, Państwa adres IP jest rejestrowany z przyczyn technicznych. W związku z tym dostawca zewnętrzny ma możliwość zapisania adresu IP użytkownika. Niestety, nie mamy wpływu na to, który usługodawca rzeczywiście przechowuje Państwa adres IP, czy to w celach statystycznych, czy też innych, o których nie mamy pojęcia. Będziemy starali się uwzględniać tylko tych dostawców, którzy nie wykorzystują adresów IP do celów innych niż dostarczanie treści. Prosimy również o zwrócenie uwagi na odpowiednie oświadczenia o ochronie prywatności poszczególnych zewnętrznych dostawców i usługodawców, z których usług korzystamy na naszej stronie internetowej. Przechowywanie adresu IP, przynajmniej przez krótki czas, jest technicznie konieczne ze względu na sposób działania Internetu. Adresy IP są jednak przed przekazaniem do podmiotów trzecich skracane o 1 bajt i przetwarzane wyłącznie w sposób anonimowy. Skrócone adresy IP nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym.

➢ reCAPTCHA

Na naszej stronie internetowej używamy reCAPTCHA, usługi świadczonej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej „Google“). Usługa jest funkcją, która pozwala nam rozróżnić, czy dane wejściowe zostały poprawnie wprowadzone przez osobę, czy przez program komputerowy z automatyczną sekwencją programów. W trakcie zapytania Państwa adres IP oraz inne dane wymagane dla tej usługi są przekazywane do Google. Google wykorzysta te informacje w celach ewaluacyjnych. Twój adres IP, który jest przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach usługi reCAPTCHA, nie jest łączony z innymi danymi Google.

W przypadku gromadzenia danych w Google obowiązują odmienne przepisy o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć tutaj: HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY?HL=EN

➢ Czcionki Google

Na naszej stronie internetowej używamy tak zwanych Google Web Fonts od Google. Jest to szereg czcionek open source, które można używać bezpłatnie. Te czcionki internetowe są integrowane przez wywołanie z serwera. W tym celu wykorzystywane są serwery Google w USA. Podczas tego procesu do Google mogą być przekazywane informacje techniczne, w tym adres IP Państwa przeglądarki. Google wykorzysta te informacje w celach ewaluacyjnych. Państwa adres IP, który jest przekazywany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Web Fonts, nie jest łączony z innymi danymi Google. Dalsze informacje o Google Web Fonts i polityce prywatności Google można znaleźć na stronie Więcej informacji można znaleźć w poniższych linkach: WWW.GOOGLE.COM/FONTS#ABOUTPLACE:ABOUT WWW.GOOGLE.COM/POLICIES/PRIVACY/

➢ Google Maps

Korzystamy z usługi Google Maps firmy Google. W przypadku korzystania z Map Google na naszej stronie internetowej, informacje podane w masce wprowadzania danych (np. lokalizacja, adres itp.), informacje o korzystaniu przez Państwa z tej strony oraz Państwa adres IP mogą zostać przesłane na serwer w USA i tam zapisane. Nie wiemy, jaka jest dokładna treść przekazywanych danych i w jakim stopniu są one wykorzystywane przez Google. Google zaprzecza, jakoby dane te były łączone z informacjami pochodzącymi z innych usług Google. Firma może jednak przekazać te informacje stronom trzecim lub wykorzystać je do identyfikacji poszczególnych użytkowników. Istnieje zatem możliwość, że Google LLC przetwarza dane osobowe i profile osobowościowe użytkowników, nad którymi nie mamy żadnej kontroli. Korzystając z naszych stron internetowych, użytkownik wyraża wyraźną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji przez Google w sposób opisany powyżej. Aby uzyskać więcej informacji na temat Map Google i polityki prywatności Google, kliknij poniższy link: HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/INTL/EN_DE/HELP/TERMS_MAPS.HTML

➢ Google Analytics

Nasze strony internetowe korzystają z funkcji Google Analytics firmy Google. Podstawa prawna przetwarzania danych Usługi analizy stron internetowych w celu poprawy wydajności naszej strony internetowej, takie jak Google Analytics, który jest obsługiwany przez Google LLC, wymaga ujawnienia danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową do odpowiednich dostawców zewnętrznych. Pomiar za pomocą Google Analytics przez Google odbywa się w uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 litr. f) GDPR. Podstawą prawną dla korzystania z cookies osób trzecich jest art. 6 ust. 1 litr. f) GDPR. Wykorzystanie danych i cel ich przetwarzania

Google Analytics używa tak zwanych „cookies“. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, jak również adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę, będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Na podstawie przetworzonych danych można tworzyć pseudonimiczne profile użytkowników. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Chcielibyśmy zaznaczyć, że korzystamy z Google Analytics tylko z rozszerzeniem „_anonymizeIP()“ (aktywna anonimizacja IP). Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Gwarantuje to maskowanie Twojego adresu IP, dzięki czemu wszystkie dane są gromadzone anonimowo. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. W związku z tym niemożliwe jest przyporządkowanie tych danych do konkretnej osoby.

Korzystając z naszych stron internetowych, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie zebranych o Państwu danych Dane przez Google w sposób i w celu opisanym powyżej zgodzić się. Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych do celów reklamowych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu można znaleźć na stronach internetowych Google pod następującymi linkami: („Wykorzystanie danych przez Google podczas korzystania z witryn internetowych lub aplikacji partnerskich“), HTTP://WWW.GOOGLE.COM/POLICIES/TECHNOLOGIES/ADS („Wykorzystanie danych do celów reklamowych“). Możliwość wniesienia sprzeciwu Zbieranie i przechowywanie danych przez Google Analytics można w każdej chwili oprotestować ze skutkiem na przyszłość (zgodnie z art. 21 DSGVO). Aby to zrobić, masz możliwość zainstalowania wtyczki do przeglądarki wydanej przez Google. Jest on dostępny dla różnych wersji przeglądarek i można go pobrać na stronie HTTP://TOOLS.GOOGLE.COM/DLPAGE/GAOPTOUT?HL=EN pobrane i zainstalowane. Użytkownik może również zapobiec instalacji plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Zwracamy jednak uwagę na to, że w takich przypadkach mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

11. Ważność i aktualność polityki prywatności

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie danych w sposób opisany powyżej. Polityka prywatności jest aktualnie obowiązująca i datowana na dzień 25.05.2018 r. od momentu wejścia w życie europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej lub wdrażaniem nowych technologii, może zaistnieć konieczność zmiany niniejszej polityki prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Zalecamy, aby od czasu do czasu ponownie zapoznać się z aktualną polityką prywatności.